برج مسکونی برنا

مسکونی

برج مسکونی برنا

مسکونی
توانمندی
2200
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
آوا سکنای ساختمان
کارفرما

برج مسکونی برنا

کارفرما
آوا سکنای ساختمان
مشاور
آوا سکنای ساختمان
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2200
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1388