بیمارستانی و آموزشی

ساخت سازه های بیمارستانی و آموزشی به لحاظ اهمیت طبق آیین‎نامه های ساختمانی در گروه ساختمان‎های با اهمیت خیلی زیاد دسته‎بندی شده است. این شرکت در این راستا با اجرای پروژه‎های متعدد بیمارستانی و آموزشی ضمن رعایت کلیه استانداردهای لازم برای این گونه پروژه‎ها همواره بر رعایت کیفیت تاکید داشته و کیفیت ساخت را مورد نظر قرار داده است.

بیمارستانی و آموزشی پروژه‎های برگزیده