پل مشاهیر

زیربنایی

پل مشاهیر

زیربنایی
توانمندی
250
وزن سازه (تن)
-
زمان اجرا (ماه)
طلوع سازان هزار
کارفرما

پل مشاهیر

کارفرما
طلوع سازان هزار
مشاور
-
نظارت و بازرسی
-
وزن سازه (تن)
250
زمان اجرا
-
تاریخ اجرا
1398