اسکلت فلزی خط تولید L90

صنعتی و نیروگاهی

اسکلت فلزی خط تولید L90

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
پارس خودرو
کارفرما

اسکلت فلزی خط تولید L90

کارفرما
پارس خودرو
مشاور
مهندسی توسعه سایپا
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1384

ویژگی های خاص

اتصالات پیچ ومهره