استراکچرهای نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

صنعتی و نیروگاهی

استراکچرهای نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت مپنا
کارفرما

استراکچرهای نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

کارفرما
شرکت مپنا
مشاور
شرکت عامران افق
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1399