استراکچرهای کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق یزد

صنعتی و نیروگاهی

استراکچرهای کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق یزد

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
3000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
شرکت فکور صنعت
کارفرما

استراکچرهای کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق یزد

کارفرما
شرکت فکور صنعت
مشاور
شرکت همپایه تولید
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
3000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1396