بیمارستان نیکان

بیمارستانی و آموزشی

بیمارستان نیکان

بیمارستانی و آموزشی
توانمندی
900
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
مهر درمان سپهر
کارفرما

بیمارستان نیکان

کارفرما
مهر درمان سپهر
مشاور
مهندسین مشاور مهباد
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
900
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
_

ویژگی های خاص

اتصالات جوش