برج‌های مسکونی تجاری هزاره سوم (میلینیوم)

مسکونی

برج‌های مسکونی تجاری هزاره سوم (میلینیوم)

مسکونی
توانمندی
17000 تن در 3 بلوک
وزن سازه (تن)
36 ماه
زمان اجرا (ماه)
تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
کارفرما

برج‌های مسکونی تجاری هزاره سوم (میلینیوم)

کارفرما
تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
مشاور
مهندسین مشاور مهان مه‌راز
نظارت و بازرسی
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
17000 تن در 3 بلوک
زمان اجرا
36 ماه
تاریخ اجرا
1381
تأییدیه کارفرما
تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر

ویژگی های خاص

برای اولین بار استفاده از فولاد ST52 در صنعت ساختمان
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: رنگ زینگ ریچ اپوکسی به ضخامت 80 میکرون، سندبلاست کلاس 3
طراحی سازه با سیستم لوله ای
استفاده بیش از 1،750،000 قطعه پیچ و مهره در سازه