سازه فلزی بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

سازه های صنعتی و نیروگاهی

سازه فلزی بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
4600
وزن سازه (تن)
صنایع غذایی زر
کارفرما

سازه فلزی بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

کارفرما
صنایع غذایی زر
وزن سازه (تن)
4600
تاریح اجرا
1398