استراکچرهای بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

صنعتی و نیروگاهی

استراکچرهای بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
4600
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
صنایع غذایی زر
کارفرما

استراکچرهای بیکری 1 و 2 گروه صنعتی و پژوهشی زر

کارفرما
صنایع غذایی زر
مشاور
شرکت پروتک
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
4600
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1398