سازه ACC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

صنعتی و نیروگاهی

سازه ACC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
2200
وزن سازه (تن)
12 ماه
زمان اجرا (ماه)
شرکت مدیریت تانا انرژی
کارفرما

سازه ACC نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی هریس

کارفرما
شرکت مدیریت تانا انرژی
مشاور
شرکت عامران افق
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
2200
زمان اجرا
12 ماه
تاریخ اجرا
1397