اسکلت فلزی سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

سازه های صنعتی و نیروگاهی

اسکلت فلزی سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
1600
وزن سازه (تن)
شرکت مپنا بویلر
کارفرما

اسکلت فلزی سازه ACC بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

کارفرما
شرکت مپنا بویلر
مشاور
شرکت موننکو
وزن سازه (تن)
1600
تاریح اجرا
1398