مجتمع تجاری البرز مال

تجاری و اداری

مجتمع تجاری البرز مال

تجاری و اداری
توانمندی
4000
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
بهناد بنا
کارفرما

مجتمع تجاری البرز مال

کارفرما
بهناد بنا
مشاور
آرشیویرا
نظارت و بازرسی
_
وزن سازه (تن)
4000
زمان اجرا
_
تاریخ اجرا
1394