مجتمع تجاری البرز مال

تجاری و اداری

مجتمع تجاری البرز مال

تجاری و اداری
توانمندی
3500
وزن سازه (تن)
1394
زمان اجرا (ماه)
شرکت بهناد بنا
کارفرما

مجتمع تجاری البرز مال

کارفرما
شرکت بهناد بنا
مشاور
شرکت آرشی ویرا
وزن سازه (تن)
3500
زمان اجرا
1394