مجتمع تجاری و اداری ستاره سرو

تجاری و اداری

مجتمع تجاری و اداری ستاره سرو

تجاری و اداری
توانمندی
2800
وزن سازه (تن)
1396
زمان اجرا (ماه)
شرکت ستاره عمران زمین
کارفرما

مجتمع تجاری و اداری ستاره سرو

کارفرما
شرکت ستاره عمران زمین
مشاور
شرکت آبمیس پارس
نظارت و بازرسی
شرکت ایما زمینه و طرح
وزن سازه (تن)
2800
زمان اجرا
1396