ساخت کیسینگ های نیروگاهی سنندج، نیام،پرند و مبارکه اصفهان

سازه های صنعتی و نیروگاهی

ساخت کیسینگ های نیروگاهی سنندج، نیام،پرند و مبارکه اصفهان

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
6000
وزن سازه (تن)
شرکت مپنا بویلر
کارفرما

ساخت کیسینگ های نیروگاهی سنندج، نیام،پرند و مبارکه اصفهان

کارفرما
شرکت مپنا بویلر
مشاور
شرکت موننکو
نظارت و بازرسی
شرکت موننکو
وزن سازه (تن)
6000