پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

سازه های صنعتی و نیروگاهی

پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

سازه های صنعتی و نیروگاهی
توانمندی
4200
وزن سازه (تن)
سیمان سامان غرب
کارفرما

پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

کارفرما
سیمان سامان غرب
مشاور
شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها
نظارت و بازرسی
شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها
وزن سازه (تن)
4200
تاریح اجرا
1386