بلوک G2 برج های مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی

بلوک G2 برج های مسکونی شهرک چیتگر

مسکونی
توانمندی
12000
وزن سازه (تن)
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
کارفرما

بلوک G2 برج های مسکونی شهرک چیتگر

کارفرما
مؤسسه مسکن سازان بتاجا
مشاور
شرکت تدبیر ساحل پارس
نظارت و بازرسی
شرکت تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
12000
تاریح اجرا
1391