پل تقاطع اتوبان باقری و خیابان دماوند

سازه های زیر بنایی

پل تقاطع اتوبان باقری و خیابان دماوند

سازه های زیر بنایی
توانمندی
2.000 تن
وزن سازه (تن)
_
زمان اجرا (ماه)
سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
کارفرما

پل تقاطع اتوبان باقری و خیابان دماوند

کارفرما
سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
مشاور
مهندسین مشاور هزار راه
نظارت و بازرسی
مهندسین مشاور هزار راه - شرکت فراز جوش کوشا
وزن سازه (تن)
2.000 تن
زمان اجرا
_
تاریح اجرا
_