برج‎های هزاره سوم (میلینیوم)

مسکونی

برج‎های هزاره سوم (میلینیوم)

مسکونی
توانمندی
17.000 تن در 3 بلوک
وزن سازه (تن)
36 ماه
زمان اجرا (ماه)
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
کارفرما

برج‎های هزاره سوم (میلینیوم)

کارفرما
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر
مشاور
مهندسین مشاور مهان مه راز
نظارت و بازرسی
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
وزن سازه (تن)
17.000 تن در 3 بلوک
زمان اجرا
36 ماه
تأییدیه کارفرما
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلیکوپتر

ویژگی های خاص

سیستم اتصالات: پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی: رنگ آلکیدی به ضخامت 40 میکرون، سندبلاست کلاس 3
کنترل کیفیتی(QC): تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT توسط شرکت بادبند